1. Przedmiotem fotografii powinny być zdjęcia związane z tematyką paintball, zdjęcia z gier etc.

2. Organizatorem konkursu jest firma EVENT ZONE – właściciel witryn www.event-zone.pl, www.paintball-zone.pl.
93-124 Łódź
ul. Kilińskiego 228

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

4. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie trzy fotografie.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną przez Internet lub dostarczać osobiście nagrane na płycie do hali Paintball-Zone.pl przy ul. Kilińskiego 228 w godzinach otwarcia.

7. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1600×1200 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres biuro@paintball-zone.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

8. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

9. W treści maila / listu elektronicznego lub w załączniku do płyty należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dostarczone zdjęcie, bez jednego z wyżej wymienionych wymogów jest nie ważne.

10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

11. Zdjęcia należy nadsyłać od 09.05.2011 r. do 09.06.2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.06.2011 r.

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

14. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.paintball-zone.pl i na innych witrynach będących własnością firmy EVENT ZONE.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy EVENT ZONE.

16. Organizatorzy przewidują 3 nagrody rzeczowe:

1 miejsce Magazynek Dye Rotor,
2 miejsce Plecak Planet Eclipse
3 miejsce Podwójny wycior Eclipse

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

17. Wręczenie nagród nastąpi w hali Paintball-Zone.pl przy ul Kilińskiego 228.

18. Nagrody można odebrać tylko i wyłącznie osobiście.

19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.